Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHÁY

 phản ứng hoá học, xảy ra nhanh và phức tạp, kèm theo toả nhiệt và phát sáng (ngọn lửa). Cơ sở của sự C là phản ứng hay tổ hợp phản ứng oxi hoá khử toả nhiều nhiệt của các chất với chất oxi hoá (oxi, các peoxit, vv.). Yếu tố quan trọng hơn cả quyết định đặc trưng của sự C là trạng thái kết tập của các chất cháy và chất oxi hoá: 1) C đồng thể như sự C các khí trong môi trường chất oxi hoá dạng khí (phần lớn là oxi không khí); 2) C các chất nổ (xt. Chất nổ); 3) C dị thể như sự C các nhiên liệu lỏng và rắn trong môi trường chất oxi hoá dạng khí hoặc là trong hệ "hỗn hợp nhiên liệu rắn - chất oxi hoá lỏng". Trong công nghiệp, sự C của các nhiên liệu rắn (chủ yếu là than) có ý nghĩa to lớn, vì cung cấp nhiệt năng phục vụ nhiều quá trình sản xuất.