Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
AXIT BÉO

loại hợp chất hữu cơ mạch không vòng chứa nhóm – COOH; công thức chung R – COOH (R là gốc hiđrocacbon có mạch dài); vd. axit stearic CH3(CH2)16COOH. Các AB cao thường có trong dầu mỡ dưới dạng glixerit là axit panmitic, axit stearic và axit oleic. Vì có mạch cacbon dài nên các AB cao không tan trong nước. Muối natri, kali của AB được dùng làm xà phòng.