Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BÊTA

 (A. beta; β), 1. Vị trí của nguyên tử cacbon trong hợp chất mạch không vòng, cách nhóm chức một nguyên tử cacbon, vd. axit β - brompropionic; CH2Br - CH2 - COOH.

2. Vị trí 2, 3, 6 và 7 trong naphtalen: