Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ANKYL

(A. alkyl), gốc hiđrocacbon no mạch không vòng, hoá trị một, CnH2n+1. Kí hiệu này vẫn được bảo toàn trong các hợp chất mà gốc A liên kết với nhóm chức. Có ba loại gốc A: gốc bậc một, vd. metyl CH3 –; gốc bậc hai, vd. isopropyl (CH3)2CH –; gốc bậc ba, vd. tert – butyl (CH3)3C –.