Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ARYL

(A. aryl), gốc hiđrocacbon thơm hoá trị một, thường được kí hiệu là Ar –; vd. C6H5 – là gốc phenyl; C10H7 – là gốc α - hoặc β - naphtyl.