Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BÁN KÍNH NGUYÊN TỬ

nửa khoảng cách giữa hai nguyên tử gần nhau nhất trong đơn chất. Vd. khoảng cách cacbon - cacbon trong kim cương là 1,54 Å nên BKNT của cacbon là 0,77 Å. BKNT không cố định hoàn toàn, nó phụ thuộc vào bản chất của liên kết mà nguyên tử được khảo sát liên kết với các nguyên tử khác. Vd. khoảng cách cacbon - cacbon trong liên kết đơn, đôi và ba có giá trị (Å) như sau: C - C 1,54; C = C 1,33; C ≡ C 1,21. BKNT còn phụ thuộc kiểu lai hoá, kiểu mạng tinh thể. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, BKNT nói chung giảm từ trái sang phải ở mỗi chu kì, giảm mạnh nhất từ nhóm IA sang nhóm IIA khi thêm electron s thứ hai, vd. đối với chu kì 2: Li 1,52; Be 0,85; B 0,88; C 0,77; N 0,70; O 0,66; F 0,64 Å. Trong mỗi nhóm, BKNT tăng từ trên xuống dưới, vd. đối với nhóm IA H 0,3; Li 1,52; Na 1,86; K 2,31; Rb 2,44; Co 2,62; F 2,7 Å.