Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BẢN MỎNG

(cg. lớp mỏng), tấm kính phủ một lớp mỏng chất mang (vd. silicagen). Dùng trong phép phân tích sắc kí bản mỏng.