Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BĂNG ĐIỂM

nhiệt độ mà tại đó chất lỏng bắt đầu hoá rắn (ở những điều kiện xác định). Đối với dung dịch, BĐ là nhiệt độ mà ở đó dung môi bắt đầu kết tinh ra khỏi dung dịch. Nhiệt độ này thấp hơn nhiệt độ kết tinh của dung môi nguyên chất, phụ thuộc vào bản chất dung môi, nồng độ của chất tan và áp suất nhưng không phụ thuộc vào bản chất của chất tan. Đối với những dung dịch loãng của các chất tan không bay hơi, độ hạ của BĐ so với nhiệt độ kết tinh ΔT được xác định theo định luật Raun:

                    ΔT = K.m

Trong đó, K là hằng số nghiệm đông (hằng số nghiệm lạnh); m nồng độ molan của chất tan (xt. Nồng độ molan).