Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỀ MẶT RIÊNG

 diện tích bề mặt của vật rắn (thường là vật hấp phụ) tính trên một đơn vị khối lượng, thường được biểu diễn bằng m2/g. Các vật hấp phụ xốp có BMR rất lớn, vd. than hoạt tính có BMR 400 - 1.500 m2/g, silicagen có BMR gần 800 m2/g.