Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
AZOTON

(N. azotoly), tên gọi chung các arylamit của 2 - hiđroxi - 3 - naphtonic axit cũng như của o - hiđroxi cacboxylic axit thơm. Các axit loại này là dẫn xuất của cacbazon, antraxen và β - xetonaxit. A thường có dạng tinh thể, tan trong dung môi hữu cơ, trong dung dịch kiềm. Được điều chế bằng cách cho amin thơm tác dụng với cloanhiđrit - o - hiđroxiaxit hoặc với este axetoaxetat. A là thành phần của các điazaminol và rapiđazol, của thuốc nhuộm điazo (azoamin, điazol), loại thuốc nhuộm để nhuộm sợi xenlulozơ ở điều kiện lạnh.