Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BAZƠ SIP

(A. Schiff's bases; cg. azometin), sản phẩm của sự ngưng tụ giữa anđehit và amin bậc một. Vd. benzanđehit tác dụng với anilin tạo thành benziliđen anilin (BS):           

C6H5CHO + H2N – C6H5    C6H5CH = N – C6H5 + H2O

 BS dễ bị thuỷ phân trong môi trường axit trở lại anđehit và amin ban đầu. Chỉ những BS sinh ra từ anđehit thơm và amin thơm mới bền vững. Các BS điều chế từ anđehit và amin béo thường không bền, dễ trime hoá thành hợp chất dị vòng.

Tên gọi BS là lấy theo tên nhà hoá học Italia Sip (U. Schiff; 1834 - 1915).