Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BAZƠ HỮU CƠ

 những hợp chất hữu cơ có khả năng nhận proton. Chủ yếu là các amin (vd. anilin, piriđin).