Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÈN KÉP

sunfat kép của một kim loại hoá trị một và một kim loại hoá trị ba, có công thức chung MIMIII(SO4)2.12H2O, trong đó MI là Na, K, Rb, Cs, NH4, Tl (trừ Cu, Ag, Hg và Li), và MIII là Al, Cr, Fe, Mn, Ti và V (trừ Bi và lantanoit). Phèn được kết tinh theo hệ lập phương, dưới dạng các tinh thể lớn hình bát diện. Trong dung dịch nước, phèn phân li hoàn toàn thành các ion M+, M3+ và SO42-.