Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHƯƠNG PHÁP PHÒNG CHÌ

một trong những phương pháp sản xuất axit sunfuric (H2SO4) trong công nghiệp: khí anhiđrit sunfurơ (SO2) được oxi hoá bằng oxi không khí với xúc tác là hỗn hợp khí nitơ monoxit (NO) và nitơ đioxit (NO2). Phản ứng cho sản phẩm trung gian NOHSO4:

2SO2 + O2 + NO + NO2 + H2O = 2NOHSO4

Dùng nước hoà tan sản phẩm này trong buồng làm bằng chì (do đó, phương pháp này được gọi là PPPC) sẽ được H2SO4 và tái sinh NO, NO2:

2NHOSO4 + H2O = 2H2SO4 + NO + NO2