Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHƯƠNG PHÁP KIENĐAN

(A. Kjeldahl), phương pháp phân tích xác định nitơ (N) trong các hợp chất hữu cơ. Mẫu phân tích được phân huỷ hoàn toàn trong bình kienđan bằng axit sunfuric (H2SO4) và chất xúc tác thích hợp (selen, thuỷ ngân, kali hiđro sunfat). Cho toàn bộ nitơ đã được chuyển thành amoni sunfat (NH4)2SO4 tác dụng với natri hiđroxit 30%, khí amoniac (NH3) thoát ra được hấp thụ vào bình chứa sẵn H2SO4 dư có nồng độ xác định. Cuối cùng, chuẩn độ lượng axit dư bằng dung dịch kiềm chuẩn, từ đó suy ra  lượng nitơ chứa trong mẫu phân tích. Xt. Bình Kienđan.