Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN THẾ

phương pháp phân tích điện hoá dựa vào sự tỉ lệ thuận giữa điện thế ở cực chỉ thị nhúng vào dung dịch chất định chuẩn độ và nồng độ chất đó hoặc nồng độ thuốc thử. Vd. chuẩn độ sắt (II) bằng dung dịch xeri sunfat [Ce(SO4)2] với cực chỉ thị là cực platin. PPĐT cũng có thể dùng trong những trường hợp nồng độ chất định phân tích thay đổi có quy luật theo sự biến thiên của điện thế ở cực chỉ thị. Vd. Chuẩn độ clorua bằng bạc nitrat (AgNO3) với cực chỉ thị là cực bạc.