Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÂN TỬ KHÔNG PHÂN CỰC

 phân tử có trọng tâm điện tích dương và âm trùng nhau. Giá trị mômen lưỡng cực của PTKPC bằng không. Hằng số điện môi của loại phân tử này thường rất nhỏ. Vd. hằng số điện môi của phân tử benzen bằng 2,283; giá trị mômen lưỡng cực bằng không.