Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÂN TÍCH NGUYÊN TỐ

tổ hợp các phương pháp phân tích định lượng và định tính các nguyên tố tham gia vào thành phần hợp chất hữu cơ.