Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÂN TÍCH HOÁ HỌC

phương pháp phân tích định tính và định lượng những chất (nguyên tố, ion, gốc, nhóm chức...) có trong các đối tượng nghiên cứu, bằng các phương pháp dựa trên các loại phản ứng hoá học (axit - bazơ, tạo phức, oxi hoá - khử, kết tủa, tạo màu, vv.).