Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÂN TÍCH GIỌT

phương pháp phân tích định tính và bán định lượng dựa trên sự tạo nên các chất màu hoặc kết tủa màu khi nhỏ giọt thuốc thử lên một giọt dung dịch cần phân tích ở trên tấm sứ, tấm kính, hoặc tẩm vào giấy lọc. Phương pháp này thuộc lĩnh vực vi phân tích.