Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÂN TÍCH ĐỘ ĐỤC

 (cg. phép đo độ đục), phương pháp phân tích dựa trên hiện tượng tán xạ hay hấp thụ ánh sáng bởi các phần tử rắn ở dạng huyền phù trong dung dịch. Có hai phép phân tích: 1) Phương pháp tán đục là phương pháp phân tích dựa trên tỉ lệ giữa cường độ dòng sáng bị tán xạ bởi chất rắn và nồng độ chất rắn đó trong dung dịch. 2) Phương pháp hấp đục là phương pháp phân tích dựa trên sự đo tỉ lệ giữa độ giảm cường độ dòng sáng do bị hấp thụ bởi dung dịch chất rắn và nồng độ chất rắn đó trong dung dịch.