Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH

 lĩnh vực phân tích nhằm xác định sự có mặt các nguyên tố, ion, gốc, nhóm chức, hợp chất... có trong đối tượng phân tích. Đặc trưng quan trọng của PTĐT là độ chọn lọc và độ nhạy (lượng tối thiểu của chất còn phát hiện được).