Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PRASEOĐIM CLORUA

(A. praseodymium chloride), PrCl3. Tinh thể màu lục; khối lượng riêng 4,017 g/cm3; tnc = 818oC. Ít tan trong nước.