Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHỐI TỬ CÀNG CUA

phối tử được gắn với ion trung tâm của phức chất bằng nhiều liên kết. Nếu có 2 liên kết, gọi là 2 càng, nhiều liên kết, gọi là đa càng. Đặc điểm của phức có PTCC là có cấu tạo khép vòng. Vd. phối tử etilenđiamin (H2N-CH2 - CH2 - NH2) gắn với ion kim loại qua cặp điện tử tự do ở trên 2 nguyên tử nitơ của nhóm amin (NH2), là phối tử 2 càng. PTCC thường được dùng trong hoá học phân tích nhằm tách các nguyên tử có tính chất gần giống nhau.