Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHƯƠNG TRÌNH ION

phương trình hoá học trong đó công thức ion được dùng thay cho các công thức phân tử. Vd. viết PTI từ phương trình phân tử:

                                 HCl + NaOH = NaCl + H2O

Vì trong dung dịch HCl, NaOH và NaCl phân li hoàn toàn thành ion nên có thể viết phương trình trên ở dạng PTI:

H+ + Cl- + Na+ + OH- = Na+ + Cl- + H2O

 Cũng có thể viết PTI trên ở dạng rút gọn (phương trình ion rút gọn):

H+ + OH- = H2O

trong đó, chỉ có ion H+ và OH- tham gia phản ứng; những ion khác (Cl-, Na+) không tham gia nên không kể đến.