Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHƯƠNG TRÌNH ĐIỆN TỬ

phương trình hoá học trong đó có các điện tử tham gia. Vd.

Fe2+ + 2e = Fe