Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHƯƠNG TRÌNH CLAPÂYRÔNG

phương trình trạng thái của khí lí tưởng liên hệ áp suất p, thể tích V và nhiệt độ T của một mol khí: pV = RT, trong đó R là hằng số khí. Đây là dạng đơn giản nhất của các phương trình trạng thái có thể áp dụng cho các khí thực khi nó rất loãng và có tính chất gần với khí lí tưởng. Đặt theo tên nhà vật lí Pháp Clapâyrông (E.Clapeyron).