Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ROĐI CLORUA

(A. rhodium chloride), RhCl3.3H2O. Tinh thể màu đỏ hơi nâu; dễ bị chảy rữa; phân huỷ ở 475oC; ít tan trong nước.