Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NITRO HOÁ

sự đưa nhóm NO2 vào phân tử hợp chất hữu cơ. Tác nhân NH là ion nitroni (NO2+), được hình thành từ hỗn hợp của axit nitric và axit sunfuric, nitơ pentoxit, vv.