Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHỰA PHENOL - FOMANĐEHIT

(A. phenol - formaldehyde resins; thường gọi: bakelit) x. Bakelit.