Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHẢN ỨNG PHỨC TẠP

phản ứng hoá học trong đó sản phẩm cuối cùng không phải do chuyển hoá trực tiếp từ (những) chất đầu mà cả từ những sản phẩm sinh ra trong các giai đoạn chuyển hoá trung gian. Phản ứng dây chuyền và nhiều phản ứng tổng hợp các chất hữu cơ là những PƯPT.