Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHẢN ỨNG PHỤ

phản ứng có tốc độ bé hoặc sinh ra sản phẩm không mong muốn trong các phản ứng song song.