Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHẢN ỨNG PHÂN HUỶ

phản ứng từ một chất tạo thành một số chất mới. Vd.

2KClO3 = 2KCl + 3O2;

(NH4)2Cr2O7 = Cr2O3 + N2 + 4H2O

Trong PƯPH, có sự thay đổi số oxi hoá của một hoặc một số nguyên tố.