Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHÓM THẾ

nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử thay thế cho nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác của một phân tử. Vd. trong phân tử CH3CH2OH, nhóm OH là NT cho nguyên tử H của phân tử CH3CH3. Trong nhiều trường hợp, NT là nhóm định chức của phân tử (vd. nhóm OH ở trên đặc trưng cho ancol, phenol).