Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHÓM SUNFO

(A. sulfo - group), nhóm - SO3H, hoá trị một; đặc trưng cho axit sunfonic, vd. axit benzensunfonic (C6H5SO3H), axit etansunfonic (CH3CH2SO3H). Đưa NS vào phân tử hợp chất hữu cơ sẽ làm tăng tính tan trong nước của hợp chất ấy.