Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHÓM NITRO

(A. nitro group), nhóm - NO2, hoá trị một, đặc trưng cho hợp chất nitro. Vd. nitrometan (CH3NO2), nitrobenzen (C6H5NO2).