Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHÓM ĐỐI XỨNG KHÔNG GIAN

trong tinh thể họclà tập hợp những biến đổi đối xứng của mạng tinh thể làm cho mạng tinh thể trùng với chính nó. Mỗi tinh thể được đặc trưng bởi NĐXKG của nó. Có 230 NĐXKG tinh thể (x. Tinh thể).