Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHƯƠNG PHÁP OBITAN PHÂN TỬ

(cg. phương pháp MO), một phương pháp cơ bản của hoá học lượng tử hiện đại, mô hình hoá cấu trúc phân tử. Theo phương pháp này, mỗi điện tử (lớp ngoài) trong các nguyên tử của phân tử, được mô tả bằng một hàm sóng ( ) gọi là obitan phân tử kí hiệu là MO (viết tắt theo tiếng Anh: Molecular Orbital). Obitan phân tử là tổ hợp tuyến tính các obitan nguyên tử, xác định bằng cơ học lượng tử theo phương pháp LCAO (viết tắt theo tiếng Anh: Linear combination of atomic orbitals). Để tìm được những đặc trưng quan trọng của phân tử như năng lượng (E) hàm  sóng ( ) khi liên kết được hình thành, người ta áp dụng các phương pháp gần đúng khác nhau. Những giá trị thu được theo phương pháp MO đã cho phép các nhà hoá học giải thích được cấu tạo, các tính chất cũng như cơ chế của nhiều quá trình hoá học. Phương pháp MO xuất hiện vào những năm 1927 - 29, do Hun (F.H. Hund), Muliken (R. S. Mulliken)... đề xuất. Dựa trên nguyên tắc của phương pháp MO, người ta đã xây dựng và hoàn thiện nhiều phương pháp tính có hiệu quả hơn trong hoá học hiện đại.