Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHÓM CACBONYL

(A. carbonyl group), nhóm C = O; đặc trưng cho anđehit và xeton, vd. axeton (CH3COCH3), axetanđehit (CH3CHO). Ngoài ra, axit cacboxylic và các dẫn xuất ở nhóm chức của chúng như clorua axit, anhiđrit axit, amit, este cũng có NC.