Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHẢN ỨNG DỊ LI

phản ứng phân li phân tử khi cặp electron hoá trị của liên kết bị đứt thuộc hẳn về nửa bị tách ra (nửa bị tách được gọi là ion âm, nửa kia là ion dương). Vd.

(công thức)

PƯDL thường xảy ra đối với với nhiều hợp chất trong các phản ứng thế SN1, SN2 tách E1, E2; oxi hoá - khử; cộng ion; chuyển vị...