Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHIỆT TRUNG HOÀ

hiệu ứng nhiệt của phản ứng giữa axit và bazơ. Phản ứng giữa các bazơ mạnh như natri hiđroxit (NaOH), kali hiđroxit (KOH) và các axit mạnh như axit clohiđric (HCl), axit nitric (HNO3) có NTH lớn nhất và có giá trị:

DH = -13,70 kcal/mol.

Khi trung hoà các axit yếu hoặc bazơ yếu, NTH có giá trị nhỏ hơn vì một phần năng lượng được tiêu phí vào sự phân li axit yếu, bazơ yếu.