Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SẮC KẾ

dụng cụ để so sánh bằng mắt cường độ màu của dung dịch đang nghiên cứu với màu dung dịch chuẩn có nồng độ đã biết chính xác. Có thể xác định nồng độ của dung dịch bằng cách so sánh màu của dung dịch đó với một dãy dung dịch chuẩn có nồng độ khác nhau do có cường độ màu  khác nhau.