Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NAPHTA

 (A. naphtha; cg. naphta dầu mỏ), phân đoạn chưng dầu mỏ, với điểm sôi cuối cùng từ 150oC đến 200oC. Như vậy, N có thành phần hiđrocacbon từ C4 đến C9 (nếu điểm sôi cuối cùng là 150oC) hoặc C11 - C12 (nếu điểm sôi cuối cùng là 200oC). Là nguyên liệu cho các quá trình refominh xúc tác để sản xuất xăng có chỉ số octan cao và quá trình nhiệt phân để sản xuất etilen; còn được dùng làm nguyên liệu trong sản xuất amoniac.