Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGUYÊN TỐ CHUYỂN TIẾP

các nguyên tố ở khoảng giữa các chu kì lớn 4, 5, 6, 7 của bảng tuần hoàn các nguyên tố. Vd. vanadi (V), coban (Co) (chu kì 4); vonfram (W), osimi (Os) (chu kì 6)... Đặc điểm của các NTCT là có các electron được điền vào các lớp ở phía trong (lớp d và lớp f). Vd. ở lớp 3d, từ 3d1 đến 3d10, tức là từ scanđi (Sc) đến kẽm (Zn) (chu kì 4); ở lớp 4d, từ 4d1 đến 4d10, tức là từ ytri (Y) đến cađimi (Cd) (chu kì 5); ở lớp 5d, từ 5d1 đến 5d10 tức là từ lantan (La) đến thuỷ ngân (Hg) (chu kì 6), vv.