Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NƯỚC NẶNG

(cg. đơteri oxit) D2O. Nước trong đó hiđro được thay bằng đồng vị nặng của nó là đơteri (D). Một số hằng số vật lí của nước thường và nước nặng:

Nước thường bao giờ cũng có lẫn 0,015% NN. NN được dùng trong lò phản ứng hạt nhân để làm chậm nơtron, mà không hấp thụ nơtron như nước thường. Điện phân NN cho đơteri là chất quan trọng để nghiên cứu phản ứng nhiệt hạch.

Hằng số

H2O

D2O

Phân tử khối

tnc, oC

ts ở p=1 atm, oC

khối lượng riêng ở 20oC, g/cm3

18

0

100

0,9982

20

3,8

101,4

1,1050