Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHỨC CHO NHẬN

phức chất trong đó liên kết giữa ion nguyên tử trung tâm và các phối tử là liên kết cho nhận. Vd. trong phân tử phức [Co(NH3)6]Cl3 liên kết giữa ion Co3+ (ion trung tâm) và nguyên tử nitơ (N) trong phân tử amoniac  (phối tử NH3) được tạo nên bởi các cặp electron cho bởi phân tử NH3