Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUANG PHÂN

(cg. quang phân giải), sự phân li phân tử dưới tác dụng của ánh sáng vùng nhìn thấy và tử ngoại. Phân tử hấp thụ photon có bước sóng thích hợp chuyển sang trạng thái kích thích electron và bị phân li. Vd. Trong quang hợp, QP là hiện tượng quang phân li nước của pha sáng, theo sơ đồ sau:

                     4H2O 4H+ + 4OH-

                     4OH-   2H2O + O2

Kết quả là oxi được nhả ra và H+ đi vào khử cacbon đioxit (CO2) trong pha tối của quang hợp. Xt. Phản ứng song song.