Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
OXIFLORUA

 (A. oxyfluoride), OF2. Chất khí. Ở nhiệt độ - 223,8 oC, hoá thành chất lỏng màu vàng;  ts = -146 oC.