Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ORTHOPHOTPHAT

 (A. orthophosphate), muối của axit orthophotphoric, công thức chung M3PO4 (M là kim loại hoá trị một).