Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PEPTI HOÁ

(A. peptization; cg. keo tán), sự làm cho các chất keo đã keo tụ trở lại trạng thái dung dịch keo. Hiện tượng PH thường xảy ra khi rửa kết tủa để loại bớt chất điện li. Muốn tránh hiện tượng PH khi rửa kết tủa keo, cần dùng dung dịch chất điện li thích hợp.